match 过滤边的这个语法在文档哪个位置啊

如下的语句是图探索自动生成的

ALL(l IN e WHERE l.strength_score > 3) 这个语法在文档哪个位置描述的啊?能给我一个位置吗?我学习一下 谢谢 (我文档里面 没有找到这个用法)

MATCH p=(v)-[e:activation*1..2]-(v2) 
WHERE id(v) IN [110003035] 
AND ALL(l IN e WHERE l.strength_score > 3) RETURN p LIMIT 100
1 个赞

过滤边:WHERE - Nebula Graph Database 手册
谓词函数all():谓词函数 - Nebula Graph Database 手册

5 个赞

该主题在最后一个回复创建后2天后自动关闭。不再允许新的回复。

浙ICP备20010487号